چشم انداز

به نام مردم ایران

احزاب، نهادها، موسسات و افراد حقیقی و حقوقی که با هدف هماهنگی و همکاری به سیمرغ  می‌پیوندند، در مبارزات حال و آینده سیاسی ایران، التزام خود را به مفاد سیزده گانه زیر اعلام می‌دارند: 

۱. گذار

گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی باید با  تشکیل یک شورای رهبری متکثر و منتخب همه اقشار و اقوام مردم ایران از طریق مبارزات خشونت پرهیز(غیر مسلحانه) با در نظر گرفتن حق دفاع مشروع معترضان به نظام سیاسی کنونی محقق شود و ضامن  احیای حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ایران، تامین منافع و حفظ استقلال ملی با حفظ  یکپارچگی سرزمینی و مرزهای جغرافیایی ایران باشد.

۲. یکپارچگی سرزمینی

 حفظ یکپارچگی سرزمینی، باید  از طریق تحقق عدالت در توسعه ی همه مناطق با اولویت مناطق محروم کشور تامین شده  و نباید به ابزاری برای سرکوب تبدیل شود.

۳. آشتی ملی

اعلام آشتی ملی، حذف مجازات اعدام و اجرای عدالت پس از گذار از جمهوری اسلامی از طریق دادگاه‌های مستقل و روند عادلانه ی قضایی با نظارت نهادهای بین‌المللی.

۴. فلسفه سیاسی نظام آینده

 محوریت انسان، رفاه و کرامت انسانی و مردم سالاری در تعیین ساختار سیاسی،  شایسته سالاری و انتخابات آزاد در نقش‌های حکومتی و جدایی نهاد دین از سیاست به‌ عنوان پایه‌ های فلسفه‌ی سیاسی نظام آینده ایران.

۵. حقوق فردی و اجتماعی در نظام آینده

به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی در قانونگذاری، منطبق با تمام مفاد منشور حقوق بشر به عنوان قانون بالادستی به شمول:

  • حقوق اقلیتهای جنسی و پیروان مذاهب مختلف.
  • حقوق برابر اقوام مردم ایران بر پايه حقوق برابر شهروندي.
  • حق دسترسی برابر به منابع و فرصت ها فارغ از جنسیت وگرایش‌های جنسیتی، توانایی‌های جسمی، گرایش‌های سیاسی، مذهبی و هویت قومی.

  تبصره: در صورت تعارض، اصالت با حقوق فردی است.

۶. حقوق اقوام

به رسمیت شناختن ملت ایران به عنوان ملتی متشکل از اقوام مختلف ایرانی با حقوق برابر، برای حق  مشارکت همه شهروندان در قدرت، بر اساس شایسته سالاری و انتخابات آزاد، حفظ هویت قومی و آموزش به زبان مادری در کنار حفظ هویت ملی و زبان رسمی اداری کشور و بهره‌مندی از توسعه.

۷. توزیع قدرت

التزام به مردم سالاری، کثرت گرایی، توزیع حداکثری قدرت و عدم تمرکز آن، هم در ساختارهای سیاسی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای مستقل و هم در وجه جغرافیایی مرکز- پیرامون.

۸. نهادهای مدنی

به رسمیت شناختن حق تاسیس، تقویت و استقلال و تضمین آزادی بیان رسانه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فرهنگی، اجتماعی، تشکل های صنفی، کارگری، کارفرمایی و تخصصی بر اساس مقررات و استانداردهای بین المللی.

۹. دموکراسی از طریق احزاب سیاسی 

تحقق مردم سالاری از طریق انتخاباتی که در آن احزاب سیاسی مختلف به صورت  آزاد، شفاف و مسئولانه به رقابت بپردازند، نظام و قانون اساسی و برنامه‌های پیشنهادی خود را به رای مردم بگذارند و در نهایت با رای اکثریت برای مدتی محدود که در قانون اساسی پیشنهادی تعیین می شود، اداره امور را به دست گیرند.

تبصره: جدایی نهاد دین از سیاست مستلزم این است که تنها گروهها و احزابی که اصول مردم سالاری، حقوق بشر و رفع انواع تبعیض ها را در اساسنامه خود دارند و به اجرا در می آورند، حق مشارکت سیاسی در ارکان جامعه را داشته باشند. گروه‌های بنیادگرا از هر نوع، به ویژه مذهبی، ايدئولوژيک و نژادی که اصول حقوق بشر را به تمامیت به رسمیت نمی شناسند یا اجرا نمی‌کنند یا گروه‌ها و احزابی که مذهب، نژاد پرستی و هر نوع تبعیض دیگری، رکن اصلی تشکیل آنهاست و با هدف توسعه مذهب یا تبعیض مورد نظر تاسیس شده اند، حق مشارکت در ساختار سیاسی را ندارند.

۱۰. مشارکت سیاسی

تمام افراد جامعه حق دارند در نهادهای سیاسی و احزاب، فارغ از توانایی های جسمی، جنسیت و گرایشهای جنسی، هویت قومی و گرایش مذهبی مشارکت سیاسی داشته باشند. هیچ یک از این وجوه افتراق فردی نمی تواند و نباید مانعی برای تصدی پستهای مدیریت سیاسی در هیچ سطحی از مدیریت گردد.

۱۱. توسعه پایدار

توسعه پایدار با تکیه بر شایسته‌سالاری، فراهم کردن شرایط دسترسی برابر به منابع، توزیع رفاه اجتماعی و رفع تدریجی تبعیض از طریق اجرای سیاست های تسریعی و جبرانی یک ضرورت برای ایجاد ثبات زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی. مهمترین ارکان توسعه پایدار عبارتند از:

  • اصلاح نظام آموزشی کشور، به رسمیت شناختن حق عمومی آموزش و پرورش رایگان تا پایان مقطع دبیرستان (یا هنرستان) و تامین عدالت آموزشی، جلوگیری از بازماندگی از تحصیل برای کودکان کار، دختران، و کودکان با نیازهای ویژه آموزشی.

تبصره:  نظام آموزشی نباید جایگاه ترویج عقیده، ایدئولوژی، مذهب یا گرایش سیاسی خاصی شود، اما می‌تواند بدون موضع‌گیری و هدف ترویج، به معرفی تاریخ ادیان بزرگ جهان، ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی بدون تمرکز بر یکی از آنها بپردازد.

  • توسعه منابع انسانی و توانمندسازی قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی با اولویت دادن به مناطق و استان‌های کمتر توسعه یافته در کشور.
  • تامین بهداشت و تسهیل دسترسی همگانی به بیمه های بهداشتی با استانداردهای بین المللی.
  • حفظ و احیای محیط زیست از طریق مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور، خصوصا حفظ و تقویت منابع آبی، هوای پاک، تولید و مصرف انرژی پاک، نهایتا تصویب، حفظ و اجرای حقوق حیوانات و طبیعت.
  • حفظ ‌و احیای آثار تاریخی و باستانی و بهره گیری از این میراث در جهت تولید ثروت و تامین منافع ملی.
  • سیاست گذاری و تعهد برای بهره وری بهینه از سرمایه های ملی، اجرای سیاست های جذب سرمایه های داخلی و خارجی در چارچوب قانون، منافع ملی و در راستای عدالت.

تبصره: طرح های زودبازده یا سرمایه گذاری‌های خارجی نباید به صورتی باشند که به محیط زیست و یا منافع ملی یا محلی آسیب وارد کنند.

  • سیاست گذاری و تعهد جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع و تشکیل رانت‌ها و مافیاهای اقتصادی و سیاسی به عنوان یک ضرورت حیاتی برای احیای اقتصاد ملی. شفافیت، اجرا و نهادینه شدن اطلاع رسانی عمومی در همه‌ی ارکان حکومت از جمله در تصویب و هزینه بودجه‌ کشور .

۱۲. جامعه جهانی

تضمین مردم سالاری و توسعه پایدار با عضویت در جامعه جهانی و تعهد بدون قید شرط به معاهدات بین‌المللی از قبیل معاهدات حقوق کودک، ژنو، لاهه و برنامه جهانی توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ و معاهده‌های آینده سازمان ملل .

۱۳. روابط بین المللی

تعامل و برقراری روابط بین‌ا‌لمللی در راستای منافع ملی و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه‌ و جهان، با رعایت احترام متقابل و روابط مسالمت آمیز با همسایگان.

 زن، زندگی، آزادی