برنامه های سیمرغ

برنامه های پیشنهادی سیمرغ در راستای مشارکت افراد، سازمانها و احزاب و تشکل های سیاسی جهت حمایت از جنبش مردم ایران شامل موارد زیر است: