اهداف سیمرغ

احزاب، نهادها، موسسات و افراد حقیقی و حقوقی که با هدف هماهنگی و همکاری به سیمرغ می‌پیوندند، تلاش برای دستیابی به اهداف زیر را دارند: